تأثیر کاربرد پس از برداشت گاماآمینوبوتیریک اسید و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات بیوشیمیایی آلو رقم شابلون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

با توجه به سرعت زوال بالای میوه آلو در دوره پس از برداشت و محدودیت استفاده از مواد شیمیایی، معرفی روش­های طبیعی و سالم برای حفظ کیفیت و سلامت غذایی آلو ضروری می­باشد. در این پژوهش تأثیر تیمارهای پس از برداشت گاماآمینوبوتیریک اسید (گابا) (صفر، 10 و 20 میلی­مول در لیتر) و اسید سالیسیلیک (صفر، 1 و 2 میلی­مول در لیتر) بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی میوه آلو در دو زمان 16 و 34 روز پس از نگهداری در دمای c˚5/0±1 و رطوبت نسبی 85 تا 95 درصد مورد ارزیابی قرار گرفت. این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. ارزیابی خصوصیات بیوشیمیایی در دو زمان 16 و 34 روز پس از انبار و پس از اینکه به مدت 24 ساعت در دمای 25 درجه سانتی­گراد قرار گرفتند، انجام گرفت. فعالیت آنزیم کاتالاز، آنزیم فنیل­آلانین آمونیالیاز و محتوای فنل کل و فلاونوئید کل در دوره انبارداری ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که تیمار ترکیبی گابا و اسید سالیسیلیک به طور معنی­داری باعث حفظ میزان فنل کل، فلاونوئید کل و افزایش فعالیت آنزیم فنیل­آلانین آمونیالیاز گردید و تیمار 2 میلی­مولار اسید سالیسیلیک موجب افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز نسبت به شاهد و سایر تیمارها گردید. بطور کلی نتایج نشان داد که تیمارهای گابا و اسید سالیسیلیک می­تواند به طور موثری به حفظ خواص کیفی میوه آلو "شابلون" کمک کند.

کلیدواژه‌ها