تبعیت از قوانین COPE

این نشریه در انتشار مقالات از قوانین کمیته اخلاق (COPE) تبعیت می کند.