فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارسالی ابتدا توسط سردبیر و اعضای هیات تحریریه بررسی می شوند و درصورت تایید اولیه و متناسب بودن فرمت و محتوای مقاله با اهداف علمی مجله، برای دو یا سه  داور متخصص ارسال می گردد. فایلهای داوری شده مقاله و نظرات داوران توسط سردبیر و اعضای هیات تحریریه بررسی شده و در صورت نیاز به اصلاحات جهت انجام اصلاحات به نویسنده ارسال می گردد و نویسنده موظف است حداکثر تا 10 روز نسخه نهایی مقاله اصلاح شده  به همراه نامه پاسخ به دواران را در سایت بارگذاری نمایید. سپس مقاله به داور نهایی جهت ارزیابی نهایی ارسال می شود. چنانچه نظر داور نهایی و همچنین سردبیر جهت پذیرش مثبت باشد روند بررسی مقاله به اتمام رسیده و نامه پذیرش اولیه برای نویسندگان صادر خواهد شد. پس از انجام این مرحله مقاله در نوبت چاپ قرار می گیرد و پس از تایید نهایی توسط اعضای هیات تحریریه منتشر خواهد شد. کل این فرایند یعنی از ارسال مقاله تا ارسال نامه پذیرش یا عدم پذیرش مقاله حدود دو ماه  طول می کشد.