اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجله پژوهش های میوه کاری رعایت اصول اخلاقی زیر را برای اعضای هیات تحریریه، داوران و نویسندگان مقالات لازم الاجرا می داند:

 اصول اخلاقی اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه در ارزیابی مقالات نگرش یکسان داشته و تنها به کیفیت علمی مقاله توجه داشته باشند.

مقالات در سریع ترین زمان تحت داوری و ارزیابی قرار گرفته و تعیین تکلیف گردند.

اعضای هیات تحریریه در پذیرش نهایی به هم خوانی مقاله ارسالی با اهداف مجله توجه داشته و با رعایت اصول اخلاقی و امانت داری از قرار دادن اطلاعات مندرج در مقاله قبل از انتشار جلوگیری نمایند.

 اصول اخلاقی داوران

داوران با محرمانه نگه داشتن اطلاعات مقاله و ارزیابی دقیق و بی طرفانه نظر نهایی خود را در کوتاهترین زمان به سردبیر مجله اعلام دارند.  

  اصول اخلاقی نویسندگان 

 نویسندگان فقط دستاوردهای پژوهشی خود را  با رعایت اصالت و صحت مطالب مندرج در مقاله برای چاپ در مجله پژوهش های میوه کاری ارسال نمایند و از ارسال همزمان مقاله به دو یا چند مجله خوداری نمایند. مقاله ارسالی باید با رضایت تمامی نویسندگان انجام گیرید.