تماس با ما

ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه (پردیس نازلو)، حوزه معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، دفتر نشریه پژوهش های میوه کاری- صندوق پستی 165 کد پستی 44931-57159

تلفن 04431942390 - 04431943150

نمابر 32779558-044

وبگاه مجله: rip.urmia.ac.ir  پست ­الکترونیکی: rip@urmia.ac.ir


CAPTCHA Image