راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقاله

مجله پژوهش های میوه­ کاری

 

روش نگارش مقاله

کلیه قسمت‌های مقاله باید با فرمت A4 با فاصله خطوط یک و نیم  و رعایت  5/2 از بالا و 3 سانتی­متر حاشیه از سه طرف تهیه و تدوین شود. شماره صفحات در پایین و وسط صفحات نوشته شود. تعداد صفحات مقاله نباید از 14 صفحه تجاوز کند. 

 

صفحه مشخصات نویسندگان

در این صفحه عنوان مقاله، ترتیب اسامی نویسندگان، مرتبه علمی و سمت، آدرس، شماره تلفن ثابت و موبایل و آدرس الکترونیکی تمامی نویسندگان (به صورت فارسی و انگلیسی) نوشته شده و مقاله توسط نویسنده مسئول پس از ثبت نام در سامانه ( سایت دانشگاه ارومیه، سامانه نشریات، مجله پژوهش در میوه کاری) ارسال گردد. توجه گردد که اسامی و مشخصات نویسندگان در سایر قسمت­های مقاله آورده نشود. 

 

ترتیب قسمت‌های مقاله

عنوان

عنوان مقاله باید کوتاه و گویای موضوع و هدف پژوهش بوده و از 20 کلمه تجاوز ننماید. عنوان باید بالا و سط صفحه اول ( بالای صفحه چکیده) با قلم Bold B Nazanin و اندازه 16 درج گردد.

 

چکیده فارسی

چکیده باید به صورت مجموعه‌ای فشرده و گویا از مقاله با تاکید بر روش کار و نتایج و بدون اشاره به فرمول، شکل یا مرجع تنظیم شده باشد و تعداد کلمات آن نباید از 250 کلمه تجاوز نماید. چکیده فارسی با قلم B Nazanin و اندازه 12 و تک ستونی تنظیم گردد.  

 

کلمات کلیدی

 حداکثر تا پنج کلمه به عنوان واژه‌های کلیدی (واژه‌هایی که در عنوان تکرار نشده باشند) با قلم B Nazanin و اندازه 12 نوشته شود.

 

متن مقاله

 متن مقاله در اولین صفحه مقاله به صورت تک ستونه شروع شود و تا قسمت منابع ادامه یابد. متن فارسی مقاله با قلم نازنین و اندازه 12 و کلمات لاتین داخل متن با قلم Time New Roman و اندازه 11 نوشته شود. برای  اسامی علمی گونه­ها از قلم (Italic) استفاده شود.

 

مقدمه

مقدمه باید شامل معرفی موضوع پژوهش و ضرورت انجام آن بوده و در آن به پیشینه پژوهش‌های مرتبط ارجاع و در بخش پایانی هدف از انجام پژوهش به وضوح قید گردد. 

 

مواد و روش‌ها

شامل شرح کامل مواد، روش­ها و طرح آزمایشی به کار گرفته شده باشد. از ذکر کامل روش‌های اقتباس شده خودداری و تنها به ارائه اصول و ذکر منبع اکتفا گردد.

 

نتایج و بحث

نتایج پژوهش با استفاده از متن، جدول­ها، نمودارها و تصاویر ارائه ‌شود و حاوی نتایج بدست آمده از پژوهش، توضیح و بحث در مورد علت نتایج بدست آمده و بحث های لازم در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده باشد. لازم است نتایج بدست آمده از پژوهش با نتایج قبلی مقایسه شده باشد. از تکرار نتایج به صورت چندگانه (شکل، جدول و غیره...) خودداری گردد. نمودارها، جداول، عکس­ها و ... در اولین محل ممکن متن بعد از مطلب مربوطه ارائه شوند. در تنطیم جداول غیر از بالا و پایین سطر اول جدول و پایین آخرین سطر آن نباید از خطوط افقی و عمودی استفاده گردد. هر ستون جدول باید دارای عنوان با قلم 10 نازنین و واحد مربوط باشد. توضیحات اضافی عنوان و متن جدول با استفاده از نماد ستاره (*) در بالا و سمت چپ جمله یا عدد مورد نظر و توضیح در پانوشت جدول با اندازه قلم 9 نازنین مشخص گردد. عنوان جدول در بالای آن قرار می‌گیرد و با کلمه جدول فاصله، شماره آن و خط تیره ( جدول 1-) شروع می‌شود. عنوان شکل­ها، تصاویر و نمودارها در پایین آن با قلم 10 نازنین قرار می‌گیرد و با کلمه شکل یا نمودار، فاصله، شماره آن و خط تیره (نمودار 1-) شروع می‌شود. ارجاع به جداول، شکل‌ها، و نمودار در متن با شماره مورد یاد شده داخل پرانتز صورت می‌گیرد (جدول1) یا (نمودار1). حتما توجه شود که نتایج حاصل به قدر کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به هدف پژوهش و نتایج پژوهش‌های مشابه، مورد مقایسه و بحث واقع شوند.

 

نتیجه­ گیری کلی

بخش نتیجه­گیری کلی در حد یک تا دو بند ارائه ‌شود. این بخش باید مستقل و بدون نیاز به مراجعه به سایر بخش‌های مقاله و منعکس‌کننده مهم‌ترین یافته‌ها باشد.

 

سپاسگزاری (اختیاری)

در این بخش در صورت تمایل از از تأمین کنندگان بودجه انجام پژوهش، امکانات و اشخاص دیگری که در انجام پژوهش کمک کرده اند حداکثر در 4 یا 40 کلمه سپاسگزاری شود.

 

استناد به منابع مورد استفاده  در متن مقاله

ارجاع به منابع ترجیحاً در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شود، مانند (ریچارد‏،1993) یا (کوچکی‏، 1388). سپس معادل انگلیسی ریچارد در پانویس بیاید. اگر لازم است چند منبع به دنبال هم بیاید باید به ترتیب سال انتشار (ریچارد، 1993؛ حسینی، 1389؛ کوچکی، 1388) نوشته شود. اگر لازم باشد نمام افراد در شروع جمله بیاید، به صورت حسینی (1389) یا ادوارد (2008) باشد و بعد معادل انگلیسی ادوارد در پانویس بیاید.

چنانچه منبع مورد استفاده به وسیله دو نفر نوشته شده باشد، در متن مقاله نام خانوادگی هر دو آنها به ترتیب اولویت نوشته شود. در صورتی که منبع بیش از دو نویسنده داشته باشد، نام نگارنده اول همراه با کلمه "و همکاران" بیاید.

منابع با نام نگارندگان و سال انتشار یکسان باید با حروف a، b، c ...، پس از عدد سال در پرانتز، از هم متمایز شوند. از ذکر منابع بی‌نام غیر قابل دسترسی خودداری شود.

عنوان انگلیسی

عنوان مقاله به زبان انگلیسی در بالای خلاصه انگلیسی و در وسط صفحه نوشته شود. عنوان انگلیسی باید دقیقا متناظر با چکیده فارسی باشد و با قلم Time New Roman Bold و اندازه 14 نوشته شود.

 

 چکیده انگلیسی(Abstract)

چکیده انگلیسی بعد از قسمت منابع مورد استفاده آورد شود. چکیده مقاله به زبان انگلیسی ترجمه­ی محتوای چکیده فارسی باشد. تاریخ های فارسی نیز در متن چکیده انگلیسی به تاریخ های میلادی تبدیل شوند. متن چکیده انگلیسی با قلم Time New Roman  و اندازه 11 نوشته شود.

 

کلمات کلیدی(Keywords)

حداکثر تا پنج کلمه به عنوان واژه‌های کلیدی (Keywords) (واژه‌هایی که در عنوان تکرار نشده باشند) و مطابق با کلمات کلیدی فارسی گنجانده شود. کلمات کلیدی انگلیسی با قلم Time New Roman  و اندازه 11 نوشته شود.  

 

منابع مورد استفاده

برای نوشتن منابع مورد استفاده از نمونه های ارائه شده ذیل استفاده گردد. نام زورنال مورد استفاده به صورت کامل نوشته شود. تمامی منابع مورد استفاده فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نگارنده مرتب می‌شوند. برای نوشتن منابع مورد استفاده فارسی از قم B Nazanin و اندازه 12 و منابع انگلیسی از قلمTime New Roman  و اندازه 11 استفاده شود.

برای تنظیم  منابع به نمونه­های ذیل توجه شود:

نمونه تنظیم مقاله از مجلات فارسی

فتاحی­مقدم، ج.، حمیداوغلی، ی.، فتوحی قزوینی، ر.، قاسم نژاد، م. و بخشی، د. 1390. ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و

آنتی­اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات. نشریه علوم باغبانی ایران، 25 (2): 211-217.

 

دو یا چند تحقیق منتشر شده از یک محقق در یک سال

Sefc, K.M., Regner, F., Glssl, J. and Steinkellner, H. 1998a. Genotyping of grapevine and rootstock cultivars using microsatellite markers. Vitis, 37: 15-20.

 

Sefc, K.M., Guggenberger, S., Regner, F., Lexer, C., Glssl, J. and Steinkellner, H. 1998b. Genetic analysis of grape berries and raisins using microsatellite markers. Vitis, 37: 123-125.

 

نمونه تنظیم کتاب‌

Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies, F.T. and Geneve, J. R. L. 2008. Plant propagation  principles and practices (7th ed.). Pearson Prentice Hall.

 

نمونه تنظیم یک مقاله یا یک فصل در یک کتاب ویراسته (Edited book)

Owens, C.L. 2008. Grapes. In: J.F. Hancock (Ed), Temperate fruit crop breeding germplasm to genomics. (pp.197-234.) Springer Science.

 

نمونه تنظیم یک مقاله در مجله برخط (On-line)

Finn, C.E., Swartz, H.J., Moore, P.P., Ballington, J.R. and Kempler, C. 2002b. Breeders  experience with Rubus species. Retrieved May 10, 2009, from http://www.ars-grin.gov/cor/rubus/rubus.uses.html

 

نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site) یک دانشگاه یا اداره دولتی همراه با نام نگارنده

Hummer, K. 2006. Ribes genetic resources. Retrieved May, 15, 2009, National Clonal Germplasm Repository, Corvallis, Oregan, fromwww.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=11353.

 

نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site) یک دانشگاه یا اداره دولتی بدون نام نگارنده

Food and Agriculture Organization. 2000. Biodiversity: Agricultural biodiversity in FAO. Retrieved January 12, 2009, from http://www.fao.org/biodiversity.

 

نمونه تنظیم سند یک نرم­افزار

Project scheduler 9000 [computer software]. 2001. Orlando, Fl: Scitor.

 

نمونه تنظیم سند یک رساله‌ دکتری

El-Dengawy, E.F.A. 1997. Physiological and biochemical studies on seeds dormancy and germination process in deciduous fruit trees. Ph.D. Thesis. Faculty of Agriculture Mansoura University, Egypt.

 

نمونه تنظیم یک سند از یک کنفرانس

Mohammadi, A., Rafiee, S., Keyhani, A. and Emam-Djomeh, Z. 2008. Mathematical modeling of drying characteristics of kiwifruit slice (cv. Hayward). In: Proceedings of 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 Oct., Akdeniz University, Antalya, Turkey, pp. 853-858.

 

نمونه تنظیم یک سند از یک گزارش

Bailey, J. S. & French, A. P. 1941. The genetic composition of peaches. (Annual Report 1940:91). Agricultural Experiment Station Bulletin. 378.

 

قلم­های مورد نیاز برای سایر بخش­های مقاله

 

-         عناوین فارسی چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها ، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری کلی و سپاسگزاری با قلم B Nazanin Bold و اندازه قلم 12 نوشته شود.

-         عناوین انگلیسی Abstract و Keywords با قلم Time New Roman Bold  و اندازه 12 نوشته شود.

-         نام نویسندگان به فارسی با قلم B Nazanin Bold و قلم 13 و  به انگلیسی با قلم Time New Roman Bold  و اندازه 11 استفاده شود.

-         آدرس نویسندگان به فارسی با قلم B Nazanin و اندازه 11 و به انگلیسی با قلم Time New Roman  و اندازه 10 نوشته شود.

-         پاورقی فارسی با قلم B Nazanin اندازه 9 و پاورقی انگلیسی با قلم Time New Roman  و اندازه 9 نوشته شود.

فاصله تورفتگی برای متن 5/0 سانتی­متر باشد.