اثر کودهای حاوی اسیدهای آمینه و عصاره جلبک دریایی بر اجزاء عملکرد پسته رقم احمد آقایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام، تربت جام

چکیده

پسته یکی از محصولات مهم خشکباری است که جایگاه خاصی را در بین محصولات کشاورزی داراست. در سالیان اخیر میزان عملکرد و تولید پسته کمتر از رشد جهانی بوده است که یکی از دلایل مهم آن تغذیه نامناسب باغات پسته می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی کودهای حاوی اسیدهای آمینه و عصاره جلبک دریایی بر عملکرد کمی و کیفی پسته مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل محلول‌پاشی ترکیبات آمینواسیدی (آمینوسورن) و عصاره جلبک دریایی هر دو در سه سطح (0، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) بود. در بین تیمارهای مورد بررسی، کاربرد آمینوسورن تأثیر مثبت بیشتری را نسبت به عصاره جلبک دریایی، بر عملکرد داشت. تیمار درختان پسته با غلظت‌های مختلف آمینوسورن و عصاره جلبک دریایی اختلاف معنی‌داری را در انس پسته و عملکرد درخت نسبت به نمونه‌های شاهد نشان داد. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش مشخص شد که تیمار کاربرد توأم آمینوسورن و جلبک دریایی در غلظت 2 میلی گرم در لیتر نسبت به بقیه تیمارها بهترین نتیجه را از نظر تأثیر بر عملکرد (58/4 کیلوگرم در درخت)، میزان سطح برگ (8/109 سانتی‌متر مربع) و انس پسته (8/18) داشت. با توجه به نتایج پژوهش حاضر مشخص شد که ترکیب کودهای حاوی اسید آمینه و جلبک دریایی می‌تواند نقش بسزایی در بهبود صفات کمی و کیفی گیاه پسته ایفا کند.

کلیدواژه‌ها