مقایسه وضعیت عناصر غذایی در ارقام مختلف زیتون با استفاده از شاخص‌های تغذیه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان

2 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، محقق بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان

3 دانشجوی دکتری خاکشناسی، محقق بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان

چکیده

زیتون یکی از مهم‌ترین محصولات باغی کشور است اما وجود ناهنجاری­های تغذیه­ای موجب کاهش عملکرد آن می­گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از نتایج شاخص­های DOP، DRIS و CND به تجزیه و تحلیل وضعیت عناصر غذایی در نمونه­های برگ درختان زیتون در چهار رقم مختلف در منطقه لوشان استان گیلان پرداخته شد. بر روی نمونه­های مرکب برگ ارقام مختلف، تجزیه­های شیمیایی عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منگنز، مس، روی، بور و آهن انجام گردید. به‌طور کلی با مقایسه میانگین مقادیر عناصر با حدود بهینه (DOP)، مشخص شد که بیشتر ارقام زیتون از نظر عناصر پر مصرف نیتروژن و فسفر و عناصر کم مصرف بُر و مس کمبود دارند. با این حال نتایج این شاخص­ها بیانگر بیش­بود عنصر پتاسیم در بین عناصر پر مصرف و عنصر منگنز از عناصر کم مصرف بود. به غیر از مقادیر عناصر آهن و روی سایر عناصر در ارقام مختلف با هم اختلاف معنی­دار داشتند. همچنین مقایسه ارقام در جذب عناصر غذایی نشان داد که رقم مانزانیلا اختلاف معنی­داری با سایر ارقام داشته و در جذب عناصر مؤثرتر بوده است. مقایسه نتایج هر یک از شاخص­های DOP، DRIS و CND بیانگر رویکرد متفاوت هر شاخص در نشان دادن میزان کمبود یا بیش­بود عناصر است.

کلیدواژه‌ها