تأثیر زمان برداشت بر کیفیت و ماندگاری برخی ارقام میوه به (Cydonia oblonga Mill.) در شرایط سردخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان

چکیده

به منظور تعیین مناسب­ترین زمان برداشت و همچنین بررسی کیفیت ماندگاری میوه برخی ارقام به، ارقام ویدوجا، اصفهان و ترش از ایستگاه تحقیقاتی مبارکه اصفهان برداشت شده و جهت ارزیابی برخی صفات کیفی در زمان برداشت و در طی نگهداری در شرایط سردخانه (دمای 1±0 درجه سانتی­گراد و رطوبت نسبی 5±90 درصد) به مدت پنج ماه مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج، کم­ترین کاهش وزن مربوط به رقم ویدوجا در ماه پنجم انبارداری بود. بیش­ترین درصد مواد جامد محلول در برداشت سوم (30 مهر) و پس از پنج ماه انبارداری در به اصفهان مشاهده شد. شد. بیش­ترین سفتی بافت میوه در زمان اولین برداشت (15 مهر) برای به اصفهان و کم­ترین آن نیز برای رقم ویدوجا در برداشت سوم به دست آمد. به ترش در زمان برداشت سوم و به اصفهان در برداشت اول و پنج ماه پس از انبارداری، به ترتیب بیش­ترین و کم­ترین محتوای فنل کل را نشان دادند. تاخیر در برداشت و افزایش مدت انبارداری منجر به کاهش اسید قابل تیتراسیون، سفتی بافت، محتوای فنل کل و پکتین و افزایش کاهش وزن، مواد جامد محلول، درصد پوسیدگی و قهوه­ای شدن سطحی گردید. بهترین زمان برداشت برای به اصفهان، ویدوجا و ترش به ترتیب 193، 185 و 200 روز پس از تمام گل بود.بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، نگهداری میوه ارقام به مورد بررسی به مدت چهار ماه در سردخانه قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها