اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمدرضا اصغری

فیزیولوژی و فنآوری پس از برداشت استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

m.asghariurmia.ac.ir
04431943150

مدیر مسئول

لطفعلی ناصری

میوه‌کاری دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

l.naseriurmia.ac.ir
04431942771

مدیر داخلی

علیرضا فرخزاد

فیزیولوژی، اصلاح و بیوتکنولوژی محصولات باغبانی دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

a.farokhzadurmia.ac.ir
04431943150

اعضای هیات تحریریه

لطفعلی ناصری

میوه‌کاری دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

l.naseriurmia.ac.ir
39942784

محمدرضا اصغری

فیزیولوژی و فنآوری پس از برداشت استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

m.asghariurmia.ac.ir

کوروش وحدتی

بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

kvahdatiut.ac.ir

ولی ربیعی

علوم باغبانی- فیزیولوژی استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

rabieiznu.ac.ir
+98 (0) 24 3305 2606

سعید عشقی

میوه کاری استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

eshghishirazu.ac.ir

جعفر حاجی‌لو

میوه کاری(بیولوژی گلدهی و فیزیولوژی رشد نمو میوه) استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

j_hajiloutabrizu.ac.ir
041133392038

علیرضا فرخزاد

فیزیولوژی، اصلاح و بیوتکنولوژی محصولات باغبانی دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

a.farokhzadurmia.ac.ir
04431942771

حمید حسن‌پور

فیزیولوژی و اصلاح میوه دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

ha.hassanpoururmia.ac.ir
04431943252

نوراله معلمی

فیزیولوژی گیاهی استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

nmoallemiyahoo.com

ویراستار

علیرضا فرخزاد

هیات علمی دانشگاه ارومیه

a.farokhzadurmia.ac.ir