تأثیر کاربرد ژل آلوئه‌ورا بر خواص کیفی و فعالیت آنزیمی میوه تازه بریده شلیل رقم رد گلد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.ارومیه، ایران.

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران.

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران.

10.30466/rip.2023.53046.1136

چکیده

پوشش‌های خوراکی لایه نازکی از مواد خوراکی (هیدروکلوئیدی یا لیپیدی) هستند که در سطح میوه‌ها و سبزی‌ها قرار می‌گیرند. آنها یک مانع نیمه نفوذپذیر در برابر گازها، بخارآب و ترکیبات فرار ایجاد می‌کنند و فعالیت‌ متابولیکی سلول‌ها را کاهش می‌دهند. از این رو استفاده از پوشش‌های خوراکی روشی مناسب برای حفظ کیفیت و کاهش ضایعات میوه و سبزی‌های تازه می‌باشد. در این پژوهش، اثر ژل آلوئه‌ورا با غلظت‌های ۰ و ۲۰ و ۳۳% بر ماندگاری و کیفیت میوه‌های تازه بریده شلیل رقم «رد گلد» در طول ۲۱ روز نگهداری در دمای ۱-۰ درجه سانتی‏ گراد و رطوبت نسبی ٩۰ تا ٩۵% مورد مطالعه قرار گرفت. صفاتی چون کاهش وزن، میزان پوسیدگی، اسیدیته کل، مواد جامد محلول، شاخص قهوه‌ای شدن، فنل کل، فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و گایاکول پراکسیداز ارزیابی شدند. ژل آلوئه‌ ورای ۳۳% بطور معنی‌داری باعث حفظ کیفیت میوه‌ها و کاهش پوسیدگی در پایان مدت نگهداری و همچنین باعث حفظ اسیدیته کل گردید. شاخص قهوه‌ای شدن در تیمارمیوه‌ها با ژل آلوئه ورا بطور معنی‌داری کاهش پیداکرد. نتایج این پژوهش نشان داد که ژل آلوئه ورا به دلیل وجود خواص آنتی اکسیدانی و دارویی، به عنوان ترکیبی سالم و طبیعی می‌تواند جایگزین مناسبی برای تیمارهای شیمیایی در تکنولوژی پس از برداشت میوه‌های تازه بریده باشد.

کلیدواژه‌ها