دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، اسفند 1402 
بهینه‌سازی شرایط کشت درون شیشه‌ای و بررسی اثر تنش شوری در انگور رقم اسکارلت

10.30466/rip.2022.54286.1246

سمیه حبیبی سقالکساری؛ محمد محسن زاده گلفزانی؛ حبیب ا... سمیع زاده لاهیجی؛ مجتبی رسولی الموتی


تعیین نیاز آبی انگور در منطقه سی سخت و اثر کاربرد کم‌آبیاری و تفاله شیرین بر عملکرد و کیفیت میوه

10.30466/rip.2023.54314.1247

مهدی حسینی فرهی؛ سعید عشقی؛ بیژن کاوسی؛ محمدرضا چاکرالحسینی؛ محسن رادی؛ صدیقه امیری