تاثیر دو پایه کوئینزA و زالزالک بر خصوصیات مورفولوژیکی و پومولوژیکی "بِه" رقم محلی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد ابهر، ابهر، ایران.

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

10.30466/rip.2021.53275.1153

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر پایه‌های کوئینزA و زالزالک بر برخی صفات مورفولوژیک و پومولوژیک درخت بِه رقم محلی اصفهان در قالب طرح کاملا تصادفی در 16 تکرار انجام گرفت. اثرات نوع پایه‌ بر ارتفاع درخت، فاصله میانگره، رشد شاخه، قطرتنه، طول دمبرگ، سطح برگ، متوسط حجم، وزن، قطر و طول میوه، رنگ میوه، درصد ماده خشک، درصد آب میوه، میزان کلروفیل برگ و میوه، غلظت مواد جامد محلول، فلاونوئید کل میوه، کاروتنوئید گوشت و پوست میوه، موسیلاژ اطراف بذر میوه، ویتامین ث،pH، اسید کل میوه مطالعه شد. طبق نتایج، رشد رویشی و ارتفاع درختان روی پایه زالزالک نسبت به کوئینز A کمتر بوده ولی وزن (5/317)، حجم (3/374)، طول (90/81) و قطر میوه (53/86)، درصد آب میوه (26/86) و کاروتنوئید پوست (056/3) بیشتری را نشان دادند. همبستگی مثبت معنی‌داری بین ارتفاع درخت و رشد شاخه، فلاونوئید کل میوه، درصد ماده خشک و غلظت مواد جامد محلول مشاهده شد و هم‌چنین همبستگی منفی معنی‌داری بین ارتفاع درخت و متوسط وزن، حجم، قطر میوه، درصد آب میوه مشاهده گردید. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان پایه زالزالک را به‌عنوان یک پایه پاکوتاه کننده که سبب افزایش کیفیت میوه بِه نیز می‌شود، پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها