اثر کم آبیاری و پلیمرسوپرجاذب بر عملکرد، کیفیت و ترکیب عناصر غذایی میوه سیب رقم گرانی‏ اسمیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 دانشیار پژوهشی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

10.30466/rip.2022.54042.1220

چکیده

به‌منظور بررسی اثر کم آبیاری و مواد سوپرجاذب بر عملکرد و عناصر معدنی میوه سیب رقم گرانی اسمیت آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دو سال اجرا شد. تیمارها شامل کم آبیاری (100، 75 و 50% نیاز تبخیر و تعرق) و سوپرجاذب در چهار سطح (0، 100، 200 و 300 گرم به ازای هر درخت) بودند. نتایج نشان داد که طی دو سال آزمایش تفاوتی بین میزان عملکرد و اندازه میوه در درختان تیمار شده و شاهد وجود نداشت. سوپرجاذب (200 گرم به ازای هر درخت) منجر به افزایش وزن میوه‌ها در هر دو سال شد. اثر کم‌آبیاری در هر دو سال آزمایش بر میزان کلروفیل  b ،a و کل پوست میوه‌های سیب معنی‌دار نبود، اما سوپرجاذب‌ (200گرم) اثر مثبت و معنی‌داری بر میزان کلروفیل داشتند. میزان منیزیم میوه در هر دو سال تنها تحت تأثیر سوپرجاذب به طور معنی‌داری کاهش یافت. اثر هر دو فاکتور در سال اول بر میزان فسفر و کلسیم معنی‌دار نبود، اما در سال دوم، تیمارهای کم آبیاری بطورمعنی‌داری باعث افزایش میزان فسفر و کلسیم میوه شد. در مجموع، آبیاری 75% بدون کاهش عملکرد و صرفه‌جویی در مصرف آب و سوپرجاذب 200 گرم به ازای هر درخت با افزایش کیفیت میوه و تعدیل اثرات تنش قابل توصیه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها