ارزیابی کمی و کیفی چند رقم تجاری پسته در شرایط منطقه مشگین‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران .

2 دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابغ طبیعی اردیبل، اردبیل، ایران.

4 دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.30466/rip.2022.54048.1221

چکیده

به منظور انتخاب رقم یا ارقام مناسب با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب میوه طی سال‌های96 - 1395 چهار رقم پسته ماده اکبری، اوحدی، احمدآقایی و قزوینی و همچنین دو رقم پسته نر زودگل و نر دیرگل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در طی بررسی، ارقام پسته از نظر صفات رویشی، عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتیجه مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد که رقم اکبری از نظر صفات پومولوژیکی از جمله درصد خندانی، درصد مغز به میوه (عیار)، انس میوه و عملکرد نسبت به اوحدی، احمدآقایی و قزوینی برتری ویژه‌ای داشت. رقم اکبری به دلیل داشتن پوست سبز کامل و ناشکوفا رقمی مناسب در خصوص کاهش ورود عوامل آلوده کننده قارچی می باشد. رقم قزوینی از نظر میزان درصد مغز به میوه (عیار) با رقم اکبری برابری داشت. رقم قزوینی با 12 درصد پوکی میوه نسبت به رقم اکبری (18درصد) و رقم اوحدی از نظر درصد چربی مغز نسبت به رقم اکبری، برتری نشان دادند. نتایج مقایسه میانگین عملکرد میوه نشان داد که رقم اکبری به ترتیب با عملکرد وزن تر و خشک 6810/3 و 2484 کیلوگرم در هکتار بیشترین و رقم قزوینی به ترتیب با عملکرد وزن‌تر و خشک 3857/1 و 1591/6 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را داشت. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان رقم پسته اکبری را رقمی مناسب با ویژگی‌های قابل قبول در منطقه مشگین‌شهر استان اردبیل معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها