مطالعه بالادست ژن MYB10 در مسیر بیوسنتز آنتوسیانین سیب گوشت قرمز ایرانی به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد میوه‌کاری، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

10.30466/rip.2023.54076.1226

چکیده

 یکی از جایگاه‌های مهم تنوع ژنوتیپ‌های سیب در جهان، ایران می‌باشد. سیب های گوشت قرمز، در در نواحی از ایران نظیر طالقان، مازندران و شاهرود وجود دارد. هدف از این پژوهش تشخیص تفاوت‌های تک و دو نوکلئوتیدی در منطقه بالادست ژن MYB10 که عامل رونویسی ژن عامل سنتز آنتوسیانین می‌باشد، بود. با استفاده از آغازگر ویژه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز بخشی از منطقه بالادست ژن تکثیر و توالی‌یابی گردید. جداسازی محصول PCR روی ژل آگارز انجام شد و اندازه باندهای تکثیر شده در ارقام سیب گوشت قرمز با اندازه الل‌های شناخته شده در ارقام سیب خارجی شاهد و نشانگر جفت بازی مقایسه گردید. براساس نتایج حاصل از تغییرات توالی در بالادست ژن MYB10، ارقام سیب مازند 2 و SH10 و سیب GH2 در یک گروه قرار گرفتند. اگر چه از بعد موتاسیون نقطه‌ای در منطقه بالادست ژن، تفاوت هایی بین ارقام وجود داشت، ولی سیب‌های گوشت قرمز در مقایسه با سیب‌های گوشت سفید بیشترین شباهت را در بین خود داشتند. نتایج نشان داد که سیب‌های گوشت قرمز به نحوی خاص در بالادست ژن مذکور سازماندهی خاصی یافته اند و ارقام گوشت قرمز بومی ایران متفاوت از رقم سیب گوشت قرمز با منشاء قزاقستان هستند. بطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که سطح چند شکلی بالا بین ارقام سیب و ژنوتیپ­ های سیب گوشت قرمز ایرانی وجود دارد که نشان می­ دهد ایران می ­تواند به عنوان یکی از مراکز تنوع سیب در دنیا مطرح باشد و در معرفی ارقام سیب گوشت قرمز بومی ایران به بازارهای مصرف با استفاده از برنامه ­های اصلاحی، مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها