برآوردی از تشکیل میوه‌های بدشکل در تاکستان‌های کیوی‌فروت رقم هایوارد و علل تشکیل آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

2 استادیار پژوهشی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران.

3 محقق بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

4 مربی بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

10.30466/rip.2022.54167.1230

چکیده

تشکیل میوه‌های بدشکل یک صفت ژنتیکی است اما به‌وسیله عوامل زیادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. پژوهش به منظور بررسی علل تشکیل میوه‌های بدشکل و برآورد اولیه از درصد تشکیل آن‌ها روی تاک‌های رقم هایوارد در چهار تاکستان در شهرستان آستارا طی سه سال از 1397 تا 1400 انجام شد. درصد تشکیل میوه‌های بدشکل، اثر باردار بودن و نبودن شاخه‌های یکساله در سال قبل و همچنین اثر دماهای دوره گل‌انگیزی، تمایزیابی و شکفتن جوانه با استفاده از دماهای ساعتی ماه‌های اسفند و فروردین ماه بر درصد تشکیل میوه‌های بدشکل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که نه تنها درصد کل میوه‌های بدشکل، بلکه شدت آن‌ها نیز در سال‌ها و تاکستان‌های مختلف به‌طور معنی‌دار متفاوت بود. بیش‌ترین درصد میوه‌های بدشکل با شدت زیاد 44/41 درصد در سال اول آزمایش در تاکستان شماره 4 و کم‌‌ترین درصد میوه‌های بدشکل با شدت کم 7/05 درصد در سال سوم آزمایش در تاکستان شماره 2 مشاهده شد. همچنین مشخص شد که بین تعداد کل میوه بدشکل با تعداد کل میوه‌های تشکیل‌شده روی هر شاخه یکساله همبستگی معنی‌داری و مثبت (0/624=R2) وجود داشت که مقدار این همبستگی در تاکستان‌های مختلف متفاوت بود. سن تاک‌ها، روش نهال‌های تولیدی و همچنین باردار بودن و یا باردار نبودن شاخه یکساله در سال قبل، تأثیر معنی‌داری بر میزان تشکیل درصد میوه‌های بدشکل نشان نداد. دماهای بالا در مراحل اولیه آغازیدن اندام‌های زایشی (پایان رکود-تورم جوانه‌ها) باعث افزایش تشکیل میوه‌های پهن، و دماهای پایین در مراحل شکفتن جوانه‌ها تا باز شدن پیشرفته خوشه باعث افزایش تشکیل میوه‌های دوقلو در کیوی‌فروت رقم هایوارد شد.

کلیدواژه‌ها