ارزیابی پیشرفته فنو-مرفو-پومولوژی 246 ژنوتیپ ناتنی سیب برای انتخاب ارقام بسیار زودرس و زودرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ایران.

2 دانشیار پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران.

3 دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (کرج)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران.

4 کارشناس محقق پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران.

10.30466/rip.2022.54182.1232

چکیده

به منظور تولید ارقام زودرس، ارزیابی فنولوژی گلدهی 246 نژاد‌گان دورگ‌ناتنی سیب انجام شد. بدلیل افزایش نابهنگام دما در نیمه اسفند 1397، و وقوع سرما‌ در بهار 1398، نتاج از لحاظ تحمل به سرمای بهاره نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. طی سال باغی 1399-1398، صفات فنولوژی گلدهی و زمان رسیدن، طول دوره و تراکم گلدهی، درصد میوه‌‌چه و بار‌دهی، ویژگی‌های میوه‌شناسی و آزمون حسی نتاج پربارده سیب یادداشت گردید. در سال 1398، با ارزیابی داده‌های تراکم گلدهی 246 ژنوتیپ، تعداد 126 نتاج در گروه تراکم‌گلدهی100-50% رده‌بندی شدند. بین ژنوتیپ ها از لحاظ صفات زایشی تعداد گل و میوه در شاخه اختلاف معنی دار در سطح 1٪ مشاهده شد. کوتاه‌ترین و بلند‌ترین طول دوره‌گلدهی به ترتیب معادل 7 روز در 37 دو‌رگ و 24 روز فقط در L5G11 و L9G10 ثبت گردید. در سال 1399، تعداد 80 ژنوتیپ با تراکم‌گلدهی 100-80%، انتخاب شدند. و در شش شاخه گلده از هر درخت تعداد گل‌آذین، میوه‌چه و میوه به‌ ترتیب طی مراحل چهار مرحله رشد و نموی شمارش شد. در آزمون حسی، 18 نتاج دارای بالا‌ترین قابلیت‌پذیرش بودند. نژادگان زود- متوسط رس L7G8 با 69.5 میلی متر قطر و 125 گرم وزن، بیشترین قطر و وزن را داشت. ژنوتیپ های فوق زودرس خردادی (L9G19  و  L2G17) و بسیار زودرس اوائل تیرماه (L1G28 و L4G21) به علاوه تعدادی از نتاج خردادی متحمل به سرمای بهاره، زودتر از گلاب کهنز قابل برداشت بودند.  نتایج همبستگی‌های سه بعدی بین قطر، وزن و زمان رسیدن نشان داد با افزایش قطر و وزن، درصد میوه بندی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها