معرفی رقم جدید لایم‌ترش پارس متحمل به بیماری جاروک بر اساس ارزیابی ‌ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و برخی عناصر معدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران.

2 محقق گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، موسسه علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران.

3 استادیار پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران.

10.30466/rip.2022.54203.1234

چکیده

لیموترش‌ها و لایم‌ترش‌ها از اقتصادی‌ترین تولید‌های باغی در جنوب ایران هستند. بیماری جاروک از عوامل محدودکننده تولید مکزیکن‌لایم است. در ارزیابی‌های مقدماتی، رقم لایم‌ترش پارس ویژگی‌های کیفی برتر همراه با تحمل به بیماری جاروک نشان داد. ارزیابی‌های تکمیلی شامل اندازه‌گیری ابعاد میوه (طول، عرض و ضخامت)، چگالی، ضخامت پوست میوه، وزن میوه، درصد عصاره، تعداد بذر، شاخص‌های رنگ پوست *a و *b، زاویه رنگ، کروما، CCI، مواد جامد محلول، اسید قابل تیتراسیون، شاخص تکنولوژی، آسکوربیک اسید، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و فنل کل بود. هم‌چنین عناصر معدنی در میوه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که میوه لایم‌ترش پارس از نظر وزن، حجم، طول، قطر بزرگ و قطر کوچک بزرگ‌تر از مکزیکن‌لایم بود. بر اساس شاخص*a، رنگ پوست مکزیکن‌لایم منفی‌تر (سبزتر) از لایم‌ترش پارس بود. رقم لایم‌ترش پارس با 52.64 درصد نسبت به رقم مکزیکن با 45.71 درصد، آب‌میوه ‌بیش‌تر‏ی داشت. محتوای اسید کل لایم‌ترش پارس مشابه شاهد بود. مقدار ویتامین ث رقم پارس با 43.95 میلی‌گرم در 100 گرم بطور جزئی بالاتر از مکزیکن‌لایم با 38.33 میلی‌گرم در 100 گرم بود. میزان ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و فنل کل میوه لایم‌ترش پارس مشابه با مکزیکن‌لایم بود. بررسی نتایج نشان داد که محتوای عناصر معدنی (با استثنا فسفر، منگنز و مس) لایم‌ترش پارس مشابه و یا بیش‌تر از مکزیکن لایم بود. با توجه به نتایج، لایم‌ترش پارس می‌تواند در مناطق هرمزگان، جنوب کرمان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و فارس جایگزین درختان لیموترش و لایم‌ترش آلوده به جاروک شود.

کلیدواژه‌ها