دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهمن 1396 
بهینه‌سازی شرایط کشت بافت برای ریزازدیادی پایه سیب MM111

صفحه 1-16

عاطفه مشاری نصیرکندی؛ بهمن حسینی؛ علیرضا فرخزاد؛ لطفعلی ناصری؛ خدیجه آقایی


تأثیر تاریخ‌های کشت بر رشد و درصد زنده‌مانی موز رقم "Dwarf Cavendish"

صفحه 54-64

ابراهیم لطیفی‌خواه؛ سیده مینا طباطبایی؛ عزیز تراهی؛ حجت دیالمی


بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد

صفحه 96-108

هادی محمودی؛ علی اکبر شکوهیان؛ علی اصغری؛ علیرضا قنبری