دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اسفند 1401 
تاثیر تیمارهای پرتوتابی UV-C و فراصوت بر انبارمانی میوه چیکو

صفحه 171-184

10.30466/rip.2022.53730.1193

قنبر نژادسبحانی؛ عبدالمجید دستجردی؛ منصوره شمیلی؛ مصطفی قاسمی


تعیین شاخص تناوب باردهی برخی ارقام زیتون در منطقه طارم استان زنجان

صفحه 185-196

10.30466/rip.2021.53736.1194

ابراهیم دستکار؛ علی سلیمانی؛ مهدی طاهری؛ زهرا یوسفی؛ کریم مصطفوی؛ عزیز عبدالهی